×

Управни одбор

Александар Ђурђевић - предсједник,
е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Горан Цвикић - члан, предсједник ПКС Бања Лука,
е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Драган Мрдић члан, предсједник ПКС Романија - Херцеговина,
е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Стево Тодоровић члан, предсједник ПКС Бијељина,
е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Младен Антуновић члан, предсједник ПКС Добој,
е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Синиша Ковачевић члан,
е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Владимир Шараба члан,
е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Из Статута КСРС

Управни одбор

Члан 16.

 • Управни одбор је орган Савеза, руководи пословима Савеза између двије сједнице Скупштине и одлучује о свим питањима од значаја за остваривање циљева и задатака које је усвојила Скупштина.
 • Изузев Предсједника, чланови Управног одбора не могу да буду и чланови Скупштине.

 

Члан 17.

Управни одбор бира и опозива Скупштина из редова чланова Савеза и броји 7 чланова, од којих су:

 • Предсједник Савеза (члан Управног одбора по функцији),
 • 4 Предсједника ПКС,
 • 2 члана које предложи Предсједник Савеза, с тим да та два члана Предсједник Савеза предлаже из два највећа ПКС (ПКС Бања Лука и ПКС Романија и Херцеговина), с тим да један од предложених мора бити задужен за послове унапређења и развоја кошарке, а други за маркетинг и финансије.

Чланове Управног одбора биране под тачком 2. претходног става Предсједник, односно Управни одбор може задужити да у својству координатора сталних органа Управног одбора обављају послове координације сталних органа: Тренерске организације, Судијске комисије, Арбитражне комисије и Стручног савјета.

 

Члан 18.

 • Мандат чланова Управног одбора траје 4 године.
 • Скупштина може неког од чланова Управног одбора разријешити чланства у Управном одбору и прије истека мандата и изабрати новог члана на начин предвиђен овим Статутом.
 • У случају разрјешења члана Управног одбора, који је именован испред ПКС прије истека мандата, новог члана Управног одбора предлаже исти ПКС. У случају разрјешења члана Управног одбора, који је именован од стране Предсједника, исти је овлашћен да предложи новог кандидата.

 

Члан 19.

 • Предсједник Савеза је истовремено и Предсједник Управног одбора и руководи његовима радом.
 • Управни одбор ради у сједницама и сједнице Управног одбора могу да буду редовне и ванредне.
 • Редовне сједнице Управног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у 2 мјесеца (док траје такмичарска сезона) или једном у 3 мјесеца (изван такмичарске сезоне) у текућој календарској години.
 • Ванредне сједнице одржавају се на захтјев Предсједника, више од половине чланова Управног одбора, једног од ПКС, већине клубова одређеног ранга такмичења, једног од стручних удружења или неког од сталних радних тијела, кад такав захтјев са образложењем поднесу у писаној форми Управном одбору или Предсједнику.

 

Члан 20.

 • Управни одбор је надлежан да:
 1. Извршава Одлуке и закључке Скупштине,
 2. Утврђује и доноси спортска правила Савеза, у складу са међународним спортским правилима, којим се уређује:
 • систем, пропозиције и календар такмичења (врсте такмичења, број учесника, трајање сезоне, руковођење, финансијске обавезе учесника, листе судија и делегата, висине надокнаде службеним лицима и слично),
 • правила за организовање спортских такмичења,
 • услови за учешће на спортским такмичењима и поступак утврђивања испуњености услова,
 • услови за учешће на републичком лигашком спортском такмичењу, односно лигашком спортском такмичењу на нивоу Босне и Херцеговине и поступак утврђивања испуњености услова,
 • начин и поступак регистровања уговора између спортисте и клуба,
 • услови за организовање и учешће Савеза и његових чланова у такмичењима на подручју више држава или више региона различитих држава,
 • услови за учлањење клубова,
 • укључивање заинтересованих организација у ниже облике организовања,
 • начин рада и правила спортске арбитраже,
 • услови и начин регистровања спортиста и спортских тренера за клуб, укључујући и регистровање страних спортиста,
 • мјере за спречавање негативних појава у спорту,
 • здравствену заштиту спортиста,
 • судски поступак и дисциплинске мјере,
 • статус спортиста и преласци спортиста у домаће и иностране клубове, укључујући уступање спортиста између клубова,
 • услови за вршење посредовања у преласцима спортиста из једног у други клуб,
 • статус судија, суђење на такмичењима и статус других службених лица на такмичењима,
 • програм континуиране едукације у спорту ради стручног усавршавања и оспособљавања и лиценцирања спортских стручњака и стручњака у спорту,
 • друга питања утврђена међународним кошаркашким правилима.
 1. Доноси Оперативни програм и план рада и рада органа које именује,
 2. У складу са Статутом, својим закључцима и одлукама уређује односе и поједина питања којим се обезбјеђује остваривање циљева Савеза,
 3. Доноси регистрациони правилник, правилник о дисциплинској одговорности, правилник о наградама и признањима, као и друге правилнике општег карактера,
 4. Именује стална и повремена радна тијела и посебним одлукама утврђује дјелокруг и начин њиховог рада. Усваја план и програм рада сталних тијела, као и правилнике који регулишу њихове облике рада,
 5. Овјерава статус (чланство) ПКС и њихове Статуте,
 6. Реализује сарадњу са другим кошаркашким и спортским организацијама у земљи и иностранству,
 7. Организује кошаркашке манифестације из надлежности Савеза и даје сагласност о манифестацијама које организују чланови Савеза,
 8. Припрема сједнице Скупштине и координира рад руководећих и радних тијела,
 9. Припрема и подноси извјештаје Скупштини Савеза о свом раду и раду органа Савеза,
 10. Усваја годишњи финансијски план,
 11. Обезбјеђује финансијска и друга средства за рад Савеза,
 12. Самостално и преко својих органа врши контролу о намјенском трошењу средстава и овјерава завршни рачун,
 13. Доноси коначне одлуке о молбама и жалбама за које је надлежан,
 14. Организује рад Канцеларије Савеза и стара се о општим материјалним и другим условима њеног рада,
 15. Именује представнике Савеза за рад и чланство у другим организацијама и органима,
 16. Именује Генералног секретара и одлучује о његовим статусним питањима (мандат, радни однос, лични доходак и слично),
 17. Бира и разрјешава Дисциплинског судију,
 18. Доноси одлуке о уступању неких послова и задатака из надлежности Савеза другим правним и физичким лицима,
 19. Доноси пословник о раду Управног одбора,
 20. Разматра и рјешава и друга питања која нису у надлежности Скупштине или других органа, када се за исто стекну услови.
 • За свој рад Управни одбор је одговоран Скупштини Савеза.

 

Члан 21.

 • Одлуке Управног одбора се доносе натполовичном већином од укупног броја чланова Управног одбора.
 • Код одлучивања која не трпе одлагање, чланови Управног одбора могу одлуке донијети и писменим изјашњавањем (путем електронске поште), а у складу са пословником о раду Управног одбора.
 • Није могуће представљање члана Управног одбора путем пуномоћја, јер су права и обавезе које произилазе из чланства у Управном одбору везане за бирану личност.
 • Сва друга питања везана за рад и функционисање Управног одбора регулишу се пословником о раду Управног одбора.
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co