×

Скупштина

Из Статута КСРС

Скупштина

Члан 10.

 • Скупштина је највиши орган руковођења и одлучивања о пословима Савеза.
 • Скупштину сачињава 33 члана, и то делегати из Подручних кошаркашких савеза (ПКС), представници клубова и представници Удружења из члана 42. овог Статута:
 • Предсједник КСРС - 1 (један)
 • Чланови из ПКС Бања Лука - 5 (пет)
 • Чланови из ПКС Романија-Херцеговина - 4 (четири)
 • Чланови из ПКС Бијељина - 3 (три)
 • Чланови из ПКС Добој - 2 (два)
 • Представник кошаркашких тренера - 1 (један)
 • Представник кошаркашких судија - 1 (један)
 • Представници клубова Првенства БиХ (мушкарци) – 6 (шест)
 • Представници клубова Првенства БиХ (жене) – 4 (четири)
 • Представник другопласиране екипе Прве мушке лиге РС из претходне сезоне, односно из сезоне прије одржавања скупштине - 1 (један)
 • Представник другопласиране екипе 1. ЖЛРС – 1 (један)
 • Представнци клубова Других мушких лига РС, групе: Запад, Центар и Исток – 3 (три)
 • Представник клубова под окриљем Фиба – 1 (један).
 • Кандидате за чланове Скупштине предлажу Подручни кошаркашки савези водећи рачуна да, у могућој мјери, међу предложеним кандидатима буду заступљени сви облици организовања (кошаркаши и кошаркашице, клубови, стручњаци, спортски радници и сл.).

 

Члан 11.

 • Чланове Скупштине бира Скупштина Савеза на изборној сједници, а на основу извјештаја Верификационе комисије (или Канцеларије Савеза).
 • Извјештај из претходног става обавезно садржи податке о предлагачу, број, име и презиме предложених кандидата, критерије на основу којих су кандидати предложени, оцјену легалности приједлога и ваљаност пуномоћја које кандидату дају предлагач.

 

Члан 12.

 • Мандат изабраних чланова Скупштине траје 4 године. Предлагач, односно Предсједник Савеза, Управни одбор, 5 чланова Скупштине или један ПКС, могу покренути иницијативу за замјену неког од чланова и прије истека тог рока, ако за то постоје оправдани разлози (иступање из чланства Скупштине по слободној вољи члана, замјена због неактивности и неодговорног понашања, нарушавање угледа Савеза, изречене правоснажне кошаркашке или друге санкције, здравствено стање, промјене мјеста боравка или посљедице више силе).
 • Замјену члана Скупштине, уз образложење предлагача, овјерава Скупштина Савеза на свом првом наредном засједању.
 • Мандат новоизабраног члана Скупштине траје само у преосталом року четворогодишњег мандата.
 • Мандат члана Скупштине не може се пренијети на друго лице било чијим овлашћењем.
 • Чланови Скупштине имају права и обавезе које произилазе из чланства у Савезу и у Скупштини и права и обавезе утврђене пословником о раду Скупштине.

 

Члан 13.

 • Скупштина је надлежна да:
 1. Разматра и усваја Статут Савеза, односно измјене и допуне Статута,
 2. Доноси пословник о раду Скупштине,
 3. Расправља о стању и проблемима кошаркашког спорта и, на основу ставова и закључака, доноси стратегију и средњорочне и годишње програме и планове развоја,
 4. Разматра и усваја извјештај о раду Управног одбора и његових органа,
 5. Разматра и усваја финансијске извјештаје Савеза,
 6. Доноси одлуке о учлањењу и иступању Савеза у и из других кошаркашких и спортских организација,
 7. Одлучује о ванредним правним лијековима у случају повреде Статута, начела организовања, права и обавеза чланства, изреченим санкцијама, као и о другим случајевима који су предвиђени актима Савеза,
 8. Даје тумачење аката које доноси,
 9. Бира и разрјешава Предсједника и чланове Скупштине,
 10. Бира и разрјешава Предсједника Савеза,
 11. Бира и разрјешава чланове Управног одбора,
 12. Бира и разрјешава чланове Надзорног одбора,
 13. Доноси одлуке о посебним наградама и признањима (почасно чланство, животно дјело, спортски подвиг, изузетан спортски резултат),
 14. Разматра и доноси одлуку о престанку рада Савеза,
 15. Обавља и друге послове који проистичу из природе и карактера организације и утврђених задатака Савеза.
 • У случају разрјешења било ког органа прије истека мандата од стране Скупштине, мандат новоизабраном органу траје до истека периода за који је разријешени орган биран.

 

Члан 14.

 • Скупштина ради и одлучује на сједницама. Сједнице Скупштине могу да буду:
 1. Редовне,
 2. Ванредне,
 3. Изборне.
 • Редовне сједнице Скупштине одржавају се по потреби, а најмање једном годишње и, у правилу, по завршетку претходне или прије почетка наредне такмичарске сезоне.
 • Ванредна сједница Скупштине сазива се на захтјев Управног одбора, најмање једне трећине регистрованих клубова, два ПКС или кад то захтијевају посебне околности, односно по указаној потреби.
 • Изборна Скупштина се обавезно сазива сваке четврте године и, у правилу, најмање мјесец дана прије или мјесец дана послије истека мандата постојећем саставу Скупштине.

 

Члан 15.

 • Припреме за сазивање Скупштине, сазивање, рад и начин одлучивања на Скупштини уређују се пословником о раду Скупштине.
 • Одлуке, ставови и закључци Скупштине су обавезни за цјелокупно чланство, извршне и руководеће органе и радна тијела и нико их не може мијењати, изузев у случајевим и по поступку предвиђеном за њихово доношење.
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co