×

Генерални секретар

Драган Ћазић, рођен 08.11.1963. године у Бихаћу. Ожењен, отац једног дјетета. По занимању дипл. ецц.

Основну и средњу економску школу завршио у Бихаћу, Вишу економску на Економском факултету у Бања Луци, а дипломирао на Факултету за пословне и финансијске студије Универзитета за пословне студије Бања Лука.

У кошаркашком спорту активан као кошаркашки судија од 1981. до 2012. године. Од 1999. године Савезни кошаркашки судија. Судио сва такмичења у оквиру Кошаркашког савеза Републике Српске, а од 2000. године судио и утакмице Првенства БиХ.

Од 1998. до 2014. године обављао послове Комесара ПКО Бања Лука, од 2010. до 2014. године Комесар 2. МЛ РС Запад. Од 2012. године Делегат – Контролор суђења 1.МЛ РС.

У сезони 2012/13 и 2013/14 обављао дужност Комесара такмичења Првенства БиХ.

Професионална пословна каријера:

 • СОУР „Шипад“, 1984-1985. година
 • Скупштина општине Бихаћ, 1985-1988. година
 • РО “Крајинапутеви“ Бихаћ, 1988-1989. година
 • ЈНА, 1989-1992. година
 • ВРС, 1992-2007. година
 • Министарство одбране Босне и Херцеговине, 2007-2013. година

 

Из Статута КСРС

Генерални секретар

Члан 24.

 • Генерални секретар је именовани руководећи орган са надлежностима, правима и обавезама утврђеним у актима Савеза.
 • Генералног секретара именује Управни одбор на приједлог Предсједника Савеза.
 • Одлука о именовању Генералног секретара се доноси на основу претходно утврђених критеријума и договора о статусним правима у складу са Законом о раду.
 • Мандат Генералног секретара траје у правилу 4 године и може се обновити више пута, у зависности од успјеха у претходном раду и ако не постоје законске и друге препреке за поновно именовање.
 • Генерални секретар заснива радни однос са Савезом у складу са одредбама Закона о раду.
 • Управни одбор може Генералног секретара разријешити дужности и прије истека четворогодишњег мандата ако за то постоје објективни разлози (ако сам из било којих разлога поднесе оставку, ако из било којих разлога не извршава послове и задатке који су му повјерени, ако се неодговорно понаша у својим поступцима и радњама, нарушава углед организације, ако му буду изречене дисциплинске или законске мјере одговорности).
 • У случају да Генерални секретар буде разријешен прије истека мандата, са истим се раскида засновани радни однос у складу са Законом о раду. Управни одбор именује вршиоца дужности Генералног секретара до коначног именовања.

 

Члан 25.

Надлежности Генералног секретара:

 • Самостално или са стручним сарадницима обавља све неопходне послове у припреми засједања Скупштине, сједница Управног одбора и састанака радних тијела,
 • Стара се о реализацији одлука Скупштине, Управног одбора и других органа Савеза,
 • Остварује сарадњу са клубовима, ПКС и органима Савеза, у циљу благовременог и ефикасног обављања задатака који су му повјерени,
 • Контактира са државним, спортским и другим организацијама и органима РС,
 • Предлаже Управном одбору мјере у циљу реализације циљева и задатака Савеза,
 • Брине о наплати средстава и њиховом законском трошењу,
 • Припрема план и програм рада Савеза за текућу годину,
 • Предлаже финансијски план, периодичне планове и обрачуне и одговоран је за израду завршног рачуна,
 • Стара се о организацији кошаркашких манифестација у надлежности Савеза,
 • Организује и руководи радом Канцеларије Савеза и предлаже Управном одбору број и профил стручних сарадника у Канцеларији и услове под којим се ангажују,
 • Израђује правилник о систематизацији и организацији послова Канцеларије Савеза,
 • Потписује административна и финансијска документа,
 • Овјерава спискове учесника такмичења и лиценце играча и службених представника клубова,
 • Представља и заступа Савез у оквиру својих надлежности,
 • Стара се да сви послови Савеза буду обављени у складу са Законом и одредбама нормативних аката Савеза,
 • Води евиденцију матичне књиге чланова Савеза,
 • Даје приједлог Управном одбору о висини годишње чланарине чланова Савеза.
 • Прати реализацију и поштовање договорених односа са КС БиХ, координира рад представника КСРС у органима КС БиХ и сарађује са Канцеларијом КС БиХ,
 • Информише јавност о раду Савеза,
 • Води бригу о чувању, коришћењу и заштити службене документације,
 • Задужен је за израду одлука Предсједника Савеза, Управног одбора, њихову класификацију и одлагање,
 • Подстиче извршење истих, прати рочност извршења и о том обавјештава Предсједника и Управни одбор у писменој форми.
  • За свој рад, Генерални секретар је непосредно одговоран Управном одбору, а посредно Скупштини и чланству Савеза.
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co