×

Канцеларија КС РС

Из Статута КСРС

Канцеларија Савеза

Члан 26.

  • Стручне, административно-техничке и информатичке послове за потребе рада Савеза и његових органа обавља Канцеларија Савеза.
  • Канцеларијом руководи и за њен рад одговара Генерални секретар.
  • Организацију Канцеларије, број и профил стручних сарадника и њихов статус, на приједлог Генералног секретара, утврђује Управни одбор својом одлуком.
  • Одлуком из претходног става регулишу се и друга права, као што су општи услови рада, опрема, лични дохоци и накнаде запослених, радно вријеме, вођење и чување службене документације, однос према имовини и слично.
  • Ако Канцеларија из било којих разлога не може да обавља неке од уобичајених или специфичних стручних послова, такви послови се, под унапријед договореним условима, могу повјерити другим правним и физичким лицима.
Кошаркашки савез Републике Српске © 2023
Powered by limun.co